STATUT

 SIERADZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO

 ,,BRACTWA KURKOWE"

Sieradz- 12 października 2006 r.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

 1. Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie ,,Bractwo Kurkowe" zwane w dalszej części Bractwem  jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
 2. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego Członkami są obywatele mieszkający na terenie Polski.
 3. Siedzibą Bractwa jest miasto Sieradz, będące w swoich dziejach stolicą Ziemi, Księstwa, Województwa i Powiatu Sieradzkiego.
 4. Bractwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o Podobnym profilu działania, szczególnie zrzeszonych w Europejskim Zjednoczeniu Bractw Kurkowych.
 5. Bractwo ma prawo używania własnego godła, sztandaru i pieczęci oraz odznak honorowych.
 6. Bractwo występuje w strojach, których wzór i kolorystkę określa walne Zgromadzenie Członków Bractwa zwane dalej ,,Zgromadzeniem".
 7. Dla realizacji działalności Statutowej Bractwo może prowadzić działalność Gospodarczą.

Rozdział II
Cele działalności Bractwa

 1. Rozwijanie i doskonalenie poczucia obowiązków obywatelskich wobec Ojczyzny - Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pielęgnowanie staropolskich i patriotycznych tradycji oraz szczególnych Wartości kultury materialnej i duchowej strzelectwa zorganizowanego w Bractwach Kurkowych.
 3. Otaczanie opieką miejsc pamięci szczególnie związanych z powstaniami Narodowymi i miejscami walk oręża polskiego.
 4. Uprawianie, zgodnie z bogatymi tradycjami obronnymi Bractw Kurkowych, sportu strzeleckiego z dawnej broni czarnoprochowej na nabój niecalowy, z broni cięciwowej oraz współczesnej broni strzeleckiej.
 5. Rozwijanie sportowej sprawności strzeleckiej poprzez urządzanie i dbanie o bezpieczne strzelnice oraz organizowanie zawodów o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami rządowymi i samorządowymi w celu pielęgnowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Ziemi Sieradzkiej .
  Wspieranie promocji Ziemi Sieradzkiej w środowisku inwestorów krajowych i zagranicznych w celu zdobywania funduszy na ochronę jej historycznego dziedzictwa.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Braci

 1. Bractwo składa się z:
  • braci rzeczywistych
  • braci kandydatów
  • braci wspierających
 2. Bratem może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Polski, który odznacza się nieskazitelną opinią i nie był karany sądownie.
 3. Ubiegający się o przyjęcie do Bractwa winien mieć opinie polecające trzech Braci.
 4. Wstąpienie do Bractwa uwarunkowane jest ponadto posiadaniem własnej broni czarnoprochowej skonstruowanej przed 1850 rokiem" której nabycie i posiadanie nie wymaga zezwolenia.
 5. Przed przyjęciem w poczet Braci rzeczywistych obowiązuje roczny staż kandydacki oraz wniesienie wpisowego w wysokości ustalonej przez walne Zgromadzenie Członków Bractwa.
 6. Bracia kandydaci obowiązani są;
  • brać udział we wszystkich poczynaniach Bractwa,
  • opłacać regularnie składki członkowskie,
  • mają prawo do:
   • posiadania opiekuna spośród Braci rzeczywistych,
   • udziału w Zgromadzeniu Członków Bractwa,
   • posiadania czynnego prawa wyborczego do organów Bractwa.
 7. Przed wstąpieniem kandydata w szeregi Braci rzeczywistych obowiązuje go złożenie przysięgi, w formie ślubowania, następującej treści:


  ,Ślubuję uroczyście służyć wiernie umysłem, sercem i osobą swoją
  Ojczyźnie mojej, Rzeczypospolitej Polskiej, być gotowym na każde
  Ojczyzny wezwanie i Braci swoich w potrzebie.
  Ślubuję pielęgnować tradycje i idee Bractwa Kurkowego, przestrzegać
  jego etyki, Statutu i regulaminów, realizować sumiennie stawiane przez
  Bractwo zadania dla dobra Ojczyzny i Braci moich, za co ręczę
  honorem i podpisem swoim".

   

  Starszy Bractwa po złożonym przez kandydata ślubowaniu wypowiada formułę:

  ,,Przyjmuję Cię Bracie do grona Naszego. Niech Honor, czyste
  sumienie, umiłowanie Ojczyzny i tradycji będzie obowiązkiem Twoim.
  III nagrodę zaś - szacunek i uznanie Braci!".

   

 8. Bracia rzeczywiści mają prawo do:
  • korzystania z wszelkich urządzeń stanowiących majątek Bractwa,
  • udziału w Zgromadzeniach Członków Bractwa,
  • wybierania i bycia wybieranym do organów Bractwa,
  • udziału w imprezach strzeleckich Bractwa,
  • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Bractwa,
  • zwracania się o pomoc, w trudnych dla siebie sprawach, do Rady Starszych, Starszego Bractwa lub Podstarszych,
  • reprezentowania Bractwa na zawodach i imprezach za zgodą Rady Starszych,
  • uczestniczenia w zebraniach Rady Starszych jeśli ma ona podjąć uchwałę dotyczącą ich działalności i postępowania,
  • noszenia stroju organizacyjnego i odznak Bractwa.
 9. Bracia rzeczywiści mają obowiązek:
  • brać czynny udział w pracach Bractwa,
  • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Bractwa,
  • uczestniczyć w strzelaninach,
  • regularnie opłacać składki członkowskie,
  • okazywać w kręgu brackim wzajemną pomoc i solidarność,
  • dbać o dobre imię Bractwa.
  • propagować w swoim środowisku cele oraz zadania statutowe Bractwa,
  • dbać o dobre imię Bractwa.
 10. Bratem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna popierająca działalność statutową Bractwa. Bracia wspierający składają deklarację o wysokości składki rocznej na rzecz Bractwa.
 11. Bracia wspierający mają prawo do:
  • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Bractwa i korzystania z jego urządzeń,
  • uczestniczenia w walnych Zgromadzeniach Członków Bractwa z głosem doradczym.
 12. Bracia wspierający mają obowiązek:
  • dbać o dobre imię Bractwa
  • regularnie opłacać zadeklarowaną składkę wspierającą finansowo Bractwo
 13. Członkowie Bractwa mogą być wyróżnieni i nagradzani za aktywny udział w realizacji zadań Bractwa.
  • dyplomami, odznakami i medalami ustanowionymi przez walne Zgromadzenie Członków Bractwa,
 14. Członkowie Bractwa naruszający postanowienia Statutu mogą być ukarani karą
  • upomnienia,
  • nagany,
  • odsunięcia od startu w zawodach Bractwa z Królewskimi włącznie,
  • zawieszenia w prawach Brata rzeczywistego do 2 lat,
  • wykluczenia z Bractwa.
 15. Członkostwo w Bractwie ustaje wskutek:
  • pisemnej rezygnacji zainteresowanego,
  • wykluczenia z Bractwa,
  • skazania prawomocnym wyrokiem,
  • śmierci Brata

Rozdział IV
Władze i organy Bractwa

 1. Władzą Bractwa jest walne Zgromadzenie Członków Bractwa.
 2. Zgromadzenie Członków Bractwa może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Członków Bractwa jest zwoływane raz do roku. O terminie i w miejscu zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Rada Starszych powiadomi Braci co najmniej 14 dni przed terminem.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Bractwa może być zwołane z ważnych powodów, w terminie 1 miesiąca od złożonych w tej sprawie na piśmie:
  • uchwały Zarządu (Rady Starszych Bractwa),
  • uchwały Wizytatorów (Komisji Rewizyjnej),
  • uchwały Sądu Brackiego,
  • wniosku co najmniej 1/3 ogółu Braci.
 5. Do właściwości Zgromadzenia Członków Bractwa należy:
  • uchwalanie programu działalności Bractwa,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu (Rady Starszych Bractwa), Wizytatorów (Komisji Rewizyjnej) i Sądu Brackiego,
  • udzielanie absolutorium Zarządowi (Radzie Starszych Bractwa) na wniosek Wizytatorów (Komisji Rewizyjnej), po zapoznaniu się ze złożonymi sprawozdaniami,
  • uchwalanie budżetu Bractwa oraz wysokości wpisowego i składek członkowskich,
  • wybór organów Bractwa i Starszego Bractwa w głosowaniu tajnym,
  • uchwalanie zmian Statutu Bractwa,
  • nadawanie wyróżnień,
  • rozpatrywanie odwołań Braci od decyzji i uchwał Rady Starszych, oraz orzeczeń Sądu Brackiego,
  • podejmowanie innych uchwał wymagających stanowiska Zgromadzenia,
  • podejmowanie uchwał o uzupełnieniu składu Zarządu (Rady Starszych) Wizytatorów i Sądu Brackiego
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Bractwa i przeznaczeniu jego majątku.
 6. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Braci uprawnionych do głosowania (chyba że Statut stanowi inaczej).
 7. Organami Bractwa są:
  • Zgromadzenie Członków Bractwa
  • Zarząd (Rada Starszych Bractwa),
  • Rada Królewska,
  • Wizytatorzy (Komisja Rewizyjna),
  • Sąd Bracki.
 8. Kadencja organów Bractwa trwa cztery lata, z wyjątkiem Rady Królewskiej, której kadencja jest czasowo nieograniczona.
 9. Zarząd (Rada Starszych Bractwa) składa się z 7 Braci:
  1. Starszego Bractwa,
  2. Podstarszego Bractwa,
  3. Strzelmistrza (w randze Podstarszego)
  4. Ceremoniarza,
  5. Pisarza,
  6. Podskarbiego,
  7. Farynarza
 10. Zarządowi (Radzie Starszych Bractwa) przewodniczy Starszy Bractwa. W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji przez Starszego Bractwa wybór jego następcy odbywa się na najbliższym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu.
 11. Funkcje w Zarządzie (Radzie Starszych Bractwa) ustala Starszy Bractwa na pierwszym posiedzeniu Zarządu (Rady Starszych Bractwa) po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członków Bractwa.
 12. Zgromadzenie Członków Bractwa może, w trakcie trwania kadencji, uzupełnić poprzez podjęcie stosownej uchwały, skład Zarządu (Rady Starszych), w liczbie nie przekraczającej dwóch osób na pisemny wniosek Zarządu
 13. Dopuszcza się również uzupełnianie w czasie kadencji składu Wizytatorów (Komisji Rewizyjnej ) i Sądu Brackiego w liczbie nie większej niż o 1 osobę. Decyzję o uzupełnieniu podejmuje Zgromadzenie Członków Bractwa w formie uchwały, na pisemny wniosek tych organów.
 14. Do obowiązków Zarządu (Rady Starszych Bractwa) należy:
  • wykonywanie uchwał i decyzji walnego Zgromadzenia,
  • sporządzanie planów działalności statutowej Bractwa
  • sporządzanie planów gospodarczo finansowych Bractwa i jego
  • sprawozdań finansowych,
  • reprezentowanie Bractwa na zewnątrz i udzielanie informacji o jego działalności,
  • przygotowywanie Zgromadzeń Członków Bractwa i ich zwoływania,
  • przyjmowanie kandydatów na Braci i w poczet Braci, i prowadzenie ich rejestru
  • przyjmowanie Braci wspierających,
  • kierowanie bieżącą działalnością merytoryczną i finansową Bractwa,
  • powoływanie komisji problemowych Bractwa,
  • przedstawianie Zgromadzeniu propozycji wysokości wpisowego i składek członkowskich,
  • zawieranie umów o charakterze organizacyjnym oraz majątkowym (do wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie),
  • przedstawianie Braci do wyróżnień.
 15. Posiedzenia Zarządu (Rady Starszych Bractwa) odbywają się raz w miesiącu, przewodniczy im Starszy Bractwa a pod jego nieobecność Podstarszy. Z posiedzeń Zarządu (Rady Starszych Bractwa) sporządza się protokół, który podpisuje Starszy Bractwa i Pisarz.
 16. Uchwałę Zarządu (Rady Starszych Bractwa) zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał do dotyczących przyjęcia w poczet Braci oraz uzupełnianiu składu Zarządu (Rady Starszych Bractwa), gdzie obowiązuje kwalifikowana większość głosów. W takim posiedzeniu winno uczestniczyć nie mniej niż 5/7 członków Zarządu (Rady Starszych Bractwa), a za uchwałą o przyjęciu wypowiedzieć się powinna przynajmniej połowa obecnych plus jedna osoba.
 17. Rada Królewska składa się z Braci, którzy uzyskali w Bractwie najwyższą godność Króla Kurkowego w strzelaniu Królewskim, Starszego Bractwa oraz aktualnego Króla Kurkowego, który jest jej przewodniczącym.
 18. Rada Królewska spełnia funkcję mediacyjną opiniującą i doradczą. Posiada także prawo występowania z wnioskiem o nadanie wyróżnień.
 19. Przewodniczący Rady Królewskiej, lub upoważniony członek Rady, bierze udział w posiedzeniach Zarządu (Rady Starszych Bractwa).
 20. Organem kontrolnym Bractwa pełniącym rolę Komisji Rewizyjnej, są Wizytatorzy. Wizytatorów wybiera Zgromadzenie w liczbie 3 Braci, a oni wybierają spośród siebie :
  • Starszego Wizytatora,
  • Zastępcę Starszego Wizytatora
  • Pisarza.
 21. Do kompetencji Wizytatorów należy:
  • kontrolą co najmniej raz w roku całokształtu działalności Bractwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, w tym dyscypliny opłacalności składek i wpisowego.składania sprawozdania Zgromadzeniu oceniającego działalność Rady
  • Starszych za okres kadencji i wnioskowanie w przedmiocie udzielenia jej absolutorium.
 22. Uchwały Wizytatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich wybranych osób.
 23. Sąd Bracki (koleżeński) składa się z trzech sędziów zwanych Instygatorami, którzy wybierają spośród siebie:
  • Starszego Instygatora (przewodniczącego sądu),
  • Pisarza Sądu,
  • Członka Sądu.
 24. Do zakresu działania Sądu Brackiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między Braćmi, dotyczących nieprzestrzegania statutu regulaminów i uchwał organów Bractwa oraz łamania wykształconych przez wieki zasad współżycia lub narażenia dobrego imienia Bractwa bądź działania na jego niekorzyść. Sąd Bracki rozpatruje także spory pomiędzy Braćmi, powstałe na tle działalności organizacyjnej Bractwa.
 25. Sąd Bracki orzeka, zawsze w składzie trzyosobowym, następujące kary:
  • upomnienie,
  • naganą
  • zawieszenia w prawach członka do 2 lat,
  • wykluczenie z Bractwa
 26. Od orzeczenia Sądu Brackiego przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków Bractwa w ciągu jednego miesiąca.

Rozdział V
Fundusze i majątek Bractwa

 1. Majątek Bractwa stanowią nieruchomości, ruchomości, majątkowe.
 2. Na fundusze Bractwa składają się:
  • wpływy ze składek członkowskich i wpisowego Braci,
  • wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
  • dotacje,
  • subwencje,
  • zapisy i darowizny,
  • dochody z nieruchomości, ruchomości i funduszy stanowiących własność Bractwa.
 3. Wydatkowanie funduszy odbywa się w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego Bractwa.
 4. Rok budżetowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku.
 5. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Bractwa wymagane są dwa podpisy złożone przez Starszego Bractwa i Podskarbiego.

Rozdział VI
Postanowienia przejściowe

 1. Do 30 września 2006 r. nowo wstępujący korzystają z prawa członków założycieli Bractwa (pod warunkiem zaakceptowania Statutu Bractwa i złożenia podpisu na liście Braci - założycieli Bractwa).
 2. Aby zachować równe szanse w osiąganiu wyników w rywalizacji strzeleckiej Rada starszych opierając się na opinii Strzelmistrza wybierze model rewolweru czarnoprochowego, który będzie podstawowym uzbrojeniem Braci.
 3. Dbając o bezpieczeństwo uczestników strzelań i osób towarzyszących osoby pragnące strzelać z broni czarnoprochowej muszą posiadać certyfikat wydany przez Strzelmistrza, stwierdzający umiejętność posługiwania się bronią.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Statutu Bractwa wymagają uchwały Zgromadzenia Członków Bractwa podjętą większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków Bractwa.
 2. Rozwiązanie Bractwa wymaga uchwały Zgromadzenia Członków Bractwa podjętej większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej 3/4 Braci uprawnionych do głosowania.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Bractwa, Zgromadzenie Członków Bractwa podejmuje w tym samym czasie uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej Bractwa oraz o przeznaczeniu majątku Bractwa.
 4. Statut niniejszy Bractwa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Zarząd (Rada Starszych Bractwa):

Starszy Bractwa - Jerzy Kowalski
Podstarszy Bractwa -
Strzelmistrz – Tadeusz Godziński
Ceremoniarz – Dariusz Olejnik
Pisarz – Tomasz Olejnik
Podskarbi - Zbigniew Krasiński
Farynarz - Konrad Jakubowski...